Badania

31/10/2011

2012


Badanie jakości obsługi w placówkach Informacji Turystycznej - II fala (Pobierz w PDF)

Badanie satysfakcji turystów zagranicznych z usług turystycznych, z których korzystali podczas podróży i pobytu w Polsce w 2012 roku. (Pobierz raport w PDF).

 

Wyniki badania skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemieckim, brytyjskim i francuskim 2011/2012

 

Link do pobrania prezentacji

 

Badania konsumentów usług turystycznych

12 stycznia odbyła się prezentacja wyników pilotażowej fali badania realizowanego przez TNS OBOP. Celem badań był pomiar poziomu satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych, korzystających w 2011 roku z usług turystycznych w Polsce. Prezentacja wyników umieszczona została na stronie http://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=3417&format=raw

Badanie przed rozpoczęciem kampanii promocyjnej na rynkach: belgijskim, duńskim, holenderskim i szwedzkim

W związku z rozszerzeniem kampanii promocyjnej Polski na kolejne rynki, PBS Sp. z o.o. przeprowadziła w maju 2012 roku pierwszą falę badania – pomiar przed kampanią w: Belgii, Danii, Holandii i Szwecji. W 2013 roku przeprowadzony będzie pomiar skuteczności kampanii na tych rynkach, razem z badaniem na rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim.

Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na trzech rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim – II fala badania.

Realizacja fali badania „w trakcie kampanii” przypadła na dni tuż przed rozpoczęciem Turnieju EURO 2012. Oprócz pytań dotyczących znajomości i wizerunku Polski oraz zainteresowania przyjazdem do Polski, badani oceniali reklamy z kampanii promocyjnej prowadzonej na tych rynkach. W 2013 roku przeprowadzony będzie pomiar skuteczności kampanii, razem z badaniem na rynkach: belgijskim, duńskim, holenderskim i szwedzkim.

 

2011

Badania w Holandii i Szwecji
W marcu i kwietniu 2011 Quality Watch Spółka z o. o. realizowała badania jakościowe na rynkach holenderskim i szwedzkim. Na projekt składały się zarówno analizy desk research, jak i badania terenowe - wywiady grupowe z konsumentami usług turystycznych (8 FGI – 4 w Holandii i 4 w Szwecji) oraz wywiady pogłębione z touroperatorami (10 IDI – po 5 w każdym kraju). Na podstawie badań opracowano raport zawierający zalecenia i rekomendacje do komunikacji turystycznej marki Polski na rynkach holenderskim i szwedzkim.

 

Badania skuteczności kampanii promocyjnej Polski na trzech rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim
Badanie podzielone jest na dwie fale: przed – i po kampanii, co oznacza że jego realizacja dostosowana jest do terminów rozpoczęcia i zakończenia kampanii multmedialnej na rynkach niemieckim, brytyjskim i francuskim w latach 2011-2012. W obydwu falach, na każdym z rynków objętych badaniem, przeprowadzanych jest po 1000 wywiadów przez Internet (CAWI) z osobami spełniającymi kryteria określające grupy docelowe kampanii (N=3000). Fala badania „przed kampanią” zakończyła się w II kwartale 2011 roku. Realizatorem badań jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

 

Mystery Client w punktach i centrach Informacji Turystycznej
Jest to badanie jakości obsługi w punktach Informacji Turystycznej (PIT) i centrach Informacji Turystycznej (CIT), zaplanowane na dwa kolejne lata 2011 i 2012. W III kwartale 2011 roku zrealizowana została przez Public Profits Sp. z o.o. pierwsza fala badania. Tzw. Tajemniczy Klienci kontaktowali się z PIT i CIT za pośrednictwem poczty elektronicznej wykazując zainteresowanie pobytem w regionie obsługiwanym przez daną placówkę IT (noclegiem, gastronomią, atrakcjami turystycznymi). Część PIT i CIT była także odwiedzana przez „realnych” Tajemniczych Klientów, co pozwalało poszerzyć zakres zbieranych informacji na temat obsługi i funkcjonowania placówki.

 

Badania konsumentów usług turystycznych (fala pilotażowa)
Celem badań konsumentów usług turystycznych jest pomiar poziomu satysfakcji turystów (cudzoziemców i Polaków) z usług turystycznych,
z których korzystali podczas podróży i pobytu w Polsce. Interesuje nas zarówno ocena jakości usług turystycznych, jak i stopień zaspokojenia oczekiwań, wynikających z wcześniejszych doświadczeń turystów. Planowane jest realizowanie badania wg tego samego schematu metodologicznego w skali ogólnopolskiej w kolejnych falach – w celu uwzględnienia zmian sezonowych oraz uzyskiwania danych o charakterze trackingowym, umożliwiających śledzenie zmian i tendencji zmian badanych zjawisk rok do roku. W drugiej połowie 2011 roku trwa realizacja pilotażowej fali tego badania – wykonawcą jest TNS OBOP. Respondenci rekrutowani są w terenie przez ankieterów (wywiad face to face), natomiast wywiady zasadnicze realizowane są technikami „zdalnymi”: CAWI (ankieta internetowa) i/lub CATI (wywiady telefoniczne) po powrocie turysty do miejsca zamieszkania.

 

2010

Tourism Decision Metrics
Od 1 lipca 2010 roku Polska Organizacja Turystyczna posiada roczny dostęp on-line do bazy Tourism Decision Metrics (TDM), prowadzonej przez Tourism Economics – An Oxford Economics Company. Baza zawiera informacje statystyczne i marketingowe (ekonomiczne i turystyczne) oraz przygotowane na ich podstawie prognozy dla ok. 180 państw świata. System jest wzbogacony o moduł narzędzi analitycznych. Dostęp do danych TDM pozwoli na dokonywanie pomiarów pozycji konkurencyjnej Polski w stosunku do głównych konkurentów na rynkach emisji ruchu turystycznego.

Strategia komunikacji na rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim
Celem badań jakościowych prowadzonych w w III kwartale 2010 roku na rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim było opracowanie raportu nt. strategii komunikacji Polski na tych rynkach. Wykonawcą badań było Konsorcjum: Ageron Polska Michał Zieliński, Ageron Internacional S.L. Informacje na potrzeby raportu zbierane były poprzez analizę danych wtórnych materiałów polskich i zagranicznych (badanie desk research) oraz przeprowadzone uzupełniające badania rynkowe (łącznie: 24 grup FGI z konsumentami usług turystycznych i 15 wywiadów IDI z touroperatorami).

Raporty z wszystkich ukończonych badań znajdują się pod adresem http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy/.

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

Tranfer wiedzy – platforma e-learning

Od 1 lipca 2010 roku Polska Organizacja Turystyczna posiada dostęp on-line do bazy Tourism Decision Metrics (TDM), prowadzonej przez Tourism Economics – An Oxford Economics Company.

 

Tourism Decision Metrics zawiera informacje statystyczne i marketingowe (ekonomiczne i turystyczne) oraz przygotowane na ich podstawie prognozy dla ok. 180 państw świata. System ten jest wzbogacony o moduł narzędzi analitycznych umożliwiających przygotowywanie skastomizowanych analiz (np. benchamarkingowych, udziałów w rynku, trendów ekonomicznych - związanych z podróżowaniem). Tourism Decision Metrics jest jedynym systemem zawierającym prognozy dla tak wielu różnych zmiennych; z dostępu do niego korzystają także inne narodowe organizacje turystyczne.

 

Dostęp do danych Tourism Decision Metrics pozwoli na dokonywanie pomiarów pozycji konkurencyjnej Polski w stosunku do głównych konkurentów na rynkach emisji ruchu turystycznego, w czasie realizowania i po zakończeniu Projektu „Promujmy Polskę Razem”.

 

Zakup dostępu do Tourism Decision Metrics został sfinansowany ze środków unijnych, w ramach Działania 6.3 PO IG „Promujmy Polskę Razem”, z podprojektu Badania i analizy w Komponencie C.